POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy strony internetowej https://www.wytwornia-
artystyczna.p. („Witryna“), zarządzanej przez Wytwórnia artystyczna Adam Michalski, Łódź, ul.

Sierakowskiego 8/10 NIP: 732-205-94-97, REGON: 101670225. Tel. 733 400 501,

e-mail: wytwornia.artystyczna.gmail.com


Prywatność Państwa traktujemy bardzo poważnie. Państwa dane osobowe nie zostaną przez
nas sprzedane ani wynajęte. Wszystkie dane zostaną przez nas zgromadzone, przechowywane
i zarządzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Nr.
2016/679, postanowieniami innych aktów prawnych oraz nie zostaną przez nas przekazane
osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do tego według
przepisów prawa bądź jest to niezbędne do świadczenia naszych usług, albo wyrażą Państwo
zgodę na przekazanie swoich danych.
Świadczenie usług za pośrednictwem witryny jest możliwe tylko dzięki gromadzeniu,
przechowywaniu, przesyłaniu, usuwaniu i (lub) innemu wykorzystywaniu danych związanych
konkretnie z Państwem („Przetwarzać” lub „Przetwarzanie”). Danymi osobowymi określa się
informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana („Dane
osobowe”), takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres lub adres mailowy.
Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje, które z Państwa danych są przez nas
gromadzone i w jakim celu Przetwarzane w momencie korzystania z usług świadczonych na
naszej witrynie. Niniejsza Polityka zawiera również ważną informację o Ochronie danych, w
szczególności dotyczącą praw gwarantowanych przez ustawodawcę.
Niektóre z dostępnych na naszej witrynie usług są świadczone przez strony trzecie. W
przypadku korzystania z tych usług, niniejsza Polityka ochrony danych podlega również
przepisom Polityki ochrony danych osobowych strony trzeciej. Przed korzystaniem z takich
usług, strona trzecia może poprosić o udzielenie zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka ochrony danych uzupełnia ogólne zasady („Zasady”), stanowiące podstawę
Państwa Porozumienia z Wytwórnia-artystyczna.pl o korzystaniu z witryny („Porozumienie o
korzystaniu”). W przypadku rozbieżności pomiędzy Zasadami a Polityką ochrony danych,
obowiązują przepisy ostatniego dokumentu.
KTÓRE Z PAŃSTWA DANYCH PRZETWARZAMY?
2.1. Wszelkie dane, które przetwarzamy pozyskiwane są droga mailową w
korespondencji wymienianej z Państwem a niezbędnych do wykonania zamówienia. Są to:

 • zdjęcia
 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu
 • adres korespondencyjny
 • numer konta bankowego

Cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane
Poza opisanymi w 2. paragrafie Państwa Dane Przetwarzamy w następujących celach:
Świadczenie naszych usług
Państwa dane będą przez nas przetwarzane realizując Porozumienie o korzystaniu, w celu
świadczenia usług, z których Państwo korzystają na naszej Platformie, oraz:

 • do zapewnienia warunków do zakupu produktów
 • do zapewnienia warunków przetwarzania płatności elektronicznych, dokonanych za zakup produktów zamówionych za pośrednictwem witryny
 • w celu identyfikacji
 • do wysyłania wiadomości e-mail oraz SMS, niezbędnej do świadczenia usług

Prawa gwarantowane ustawami, doskonalenie witryny identyfikacja i zapobieganie
nieautoryzowanym działaniom, bezpieczeństwo systemu
Państwa dane będą przez nas również przetwarzane w celu ochrony następujących
uzasadnionych interesów Wytwórni artystycznej i (albo) osób trzecich:

 • Rozwiązywanie sporów, przestrzeganie, realizacja i ochrona Warunków i praw
 • Analiza i ocena korzystania z Platformy w celu ciągłego ulepszania produktów i usług
 • Zapobieganie, wykrywanie i ściganie bezprawnej działalności, w szczególności oszustwa

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Administratorem danych osobowych jest Wytwórnia artystyczna Adam Michalski, Łódź, ul.
Sierakowskiego 8/10 NIP: 732-205-94-97
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne
wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo
podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z adresu:
wytwornia.artystyczna@gmail.com, numeru telefonu: 733 400 501.
UDOSTĘNIANIE INFORMACJI
Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.
Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz
doprecyzowywany jest w wyniku udzielania informacji drogą telefoniczną lub e-mailową.
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy
Administratora, w szczególności którzy komunikują się z naszymi Klientami (np. wspierają nas
w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach
marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub
pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub
płatności kartą płatniczą, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w
kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE?


Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych
środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić
ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych

drogą elektroniczną:
1. - Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.


W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW?


Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy     były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.


PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?
Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres realizacji zamówienia i maksymalnie 6
miesięcy po realizacji zamówienia.


OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.


Top